Online kazino, pateicoties interneta un tehnolo耀iju pieejam蘋bai ir k躁uvis par vienu no populrkajiem izklaides veidiem un straujk augo禳kajm nozarm pasaul.

Protams, ar casino ms pamat saistm Lasvegasas grezn蘋bu un sp躁u zles, tau pateicoties, interneta kazino, iem蘋躁otks azartsples ir pris klik禳譟u attlum. Tie g贖st ar vien lielku spltju atzin蘋bu komforta un azarta g贖禳anas d躁 pat neizejot no mjm.

Tie禳i tpc, Kazino Latvia ir izvrtjusi un r贖p蘋gi izpt蘋jusi labkos online kazino, lai pal蘋dztu Jums izvlties piemrotko sp躁u platformu. Esam detalizti aprakst蘋ju禳i un apkopoju禳i katra kazino iespjas, maksjuma veidus, sp躁u ra鱉otjus, lai nodro禳intu m贖su las蘋tjam vrt蘋gu informciju, kas 躁aus izprast katra kazino priek禳roc蘋bas.


Atjaunots 2020. gada Februr蘋

Kazino Bonuss Ekstras Saemt bonusu
optibet
Apskats
Zaudjuma atmaksa l蘋dz
100
+ 50 bezmaksas griezieni
 • tras izmaksas
 • Gada labkais kazino Baltij
 • Pla禳s kazino sp躁u klsts
SAEMT BONUSU
betsafe-online-casinoApskats 50% zaudjuma atmaksa l蘋dz
100
vai 50 bezriska griezieni
 • Regulri kazino bonusi
 • Nodro禳ina 15 operatori
 • rts dizains
SAEMT BONUSU
synottip-online-casinoApskats Bezriska kazino likme
30
+ 50 bezriska griezieni
 • Synot games kazino sples
 • 24/7 klientu atbalsts
 • Sp躁u automtu d鱉ekpoti
SAEMT BONUSU
olybet-casinoApskats Jauniem klientiem
100
bezriska griezieni
 • Regulri bonusi
 • Lojalittes programma
 • Pla禳a sp躁u bibliotka
SAEMT BONUSU
11-lv-casino
Apskats
Bezriska griezieni
100
Starburst sp躁u automt
 • Lojalittes programma
 • Vairk k 400 sp躁u automti
 • tras izmaksas
SAEMT BONUSU
pafbet-online-casinoApskats Jauniem klientiem
5
re耀istrcijas bonuss
 • Mobil versija
 • Paf game Studio sples
 • Pla禳a pieredze
SAEMT BONUSU

K izvlties online kazino Latvij?

Online kazino ir 蘋pa禳i izstrdtas un dizaintas mjaslapas, kas piedv kazino sples digtl form. Citiem vrdiem sakot, nodro禳intas tiek labks azartsples online sp躁u automti, blackjack, rulete un citas.

Azartsples online izmanto 蘋pa禳as datorsistmas (RNG nejau禳u skait躁u 耀eneratori), kas nodro禳ina gandr蘋z piln蘋gu laimestu nejau禳蘋bu. Protams, citdk ir live kazino,kur joprojm pastv ar蘋 cilvciskais faktors.

Taj pa禳 laik piedvts kazino sples nebalsts uz 100% nejau禳蘋bu, emot vr kazino priek禳roc蘋bu (house edge) un citus rd蘋tjus. Piemram, sp躁u automti ir ar noteiktu RTP procentu (96% utml.), kas nosaka laimestu izmaksu bie鱉umu ilgtermi.

Tie禳i sp躁u automti neap禳aubmi ir populrks un paz蘋stamks azartsples online vienkr禳蘋bas, laimestu potencila un vizul izskata d躁. Standarta sp躁u automti piedv piecus ru躁躁us tr蘋s rinds ar ~ 20 izmaksu l蘋nijm, tomr varicijas ir 躁oti da鱉das.

Ar蘋 to piedvto bonusa sp躁u varicijas laika gait k躁uvu禳as 躁oti daudzveid蘋gas, tomr bezmaksas griezieni ir rpus konkurences. Spltjam parast grieziena laik jieg贖st nepiecie禳amie simboli, par ko tie pie禳譟irti griezieni, ar kuru pal蘋dz蘋bu potencili iespjams g贖t labu gr贖dienu bilancei.

Sal蘋dzinot ar zemes kazino, visi interneta kazino pieejami 24 stundas diennakt蘋 un ar krietni pla禳ku sp躁u klstu. Nepiecie禳ama tikai ier蘋ce (dators, telefons, plan禳ete u.c) un interneta pieslgums. Pasaul ir simtiem izstrdtju, kuri casino operatoriem nodro禳ina labks sples, regulri dodot iespjas papildint piedvjumu. Galvens priek禳roc蘋bas ir 禳das:

 • Kazino sples un to regulri papildintais piedvjums.
 • Kazino bonusi Gan jaunajiem, gan pastv蘋gajiem klientiem regulri tiek piedvti da鱉di bonusi.
 • Pieejam蘋ba tev nekur nav jdodas un jplno nok躁贖禳ana l蘋dz casino.
 • Labkas laimestu iespjas (procentula atdeve). .
 • Iespja splt ar蘋 viedier蘋cs.
 • 蘆pa禳a atmosfra, pateicoties live kazino iespjm.

Ja jizce躁 kds m蘋nuss, kas vienlaic蘋gi sav zi ir ar蘋 pluss, tad tas ir pla禳ais online kazino lapu skaits, kas sav veid apgr贖tina izvles veik禳anu un retos gad蘋jumos var likt nonkt l蘋dz nepat蘋kamm pieredzm. eit talk nk m贖su apkopotais Latvijas kazino saraksts, kur kompakti atrodamas piedvts iespjas. Izvlei jebkur gad蘋jum jbalsts uz person蘋giem apsvrumiem un interesm, k ar蘋 citiem faktoriem.

Viens no svar蘋gkajiem faktoriem ir dro禳蘋ba. Ieteicams splt tds vietns,kuras atbilst mintajiem faktoriem:

 • Licenze licenze b贖t蘋b apstiprina, ka izvltais kazino ir legls un dro禳s. Kazino Latvij licenz Latvijas Republikas Izlo鱉u un Azartsp躁u uzraudz蘋bas inspekcija (IAUI), tpat kvalitat蘋vs dro禳蘋bas apliecinjums ir, piemram, Malt vai Lielbritnij ieg贖ta licenze. eit gan vrts atz蘋mt,ka Latvij legli ir tikai vietjo licenzi ieguvu禳ie kazino, tpc citu izmanto禳ana ir uz pa禳a spltja risks un atbild蘋ba.
 • SSL 禳ifr禳ana Izvltajai vietnei jb贖t aizsargtai ar SSL 禳ifr禳anu. Tas nodro禳ina, ka interneta savienojums starp ier蘋ci un vietni ir dro禳s un ne躁auj nopl贖st svar蘋gai informcijai. Prliecinties dro禳蘋bas risinjuma esam蘋bu var prl贖ka adreses log.
 • Sp躁u god蘋gums vietn pieejamajm kazino splm jb贖t akredittm (eCOGRA), kas apliecina,ka ts nav krpnieciskas.

Pirms skt spli izvltaj online kazino, nepiecie禳ams veikt re耀istrciju un pirmo iemaksu. Diem鱉l par anonimitti 禳aj gad蘋jum var aizmirst, tomr vari b贖t prliecints, ka tavi dati b贖s dro禳蘋b. Re耀istrcijas proces nepiecie禳ams nord蘋t savus personas pamatdatus (vrds, uzvrds, personas kods), adresi, bankas kontu u.c. Tpat identittes apstiprin禳anai var nkties ies贖t蘋t pases/id kartes un komunlo r譟inu attlu. Vrts atcerties, ka lielkaj da躁 gad蘋jumu izvltais operators 躁aus re耀istrt tikai vienu kontu uz mjsaimniec蘋bu.

Iemaksas process ir 躁oti vienkr禳s, atliek tikai izvlties summu (emot vr nord蘋to minimlo un maksimlo) un izmantojamo metodi. Kazino Latvij piedv veikt iemaksu ar internetbankas (bank link), bankas kartes vai prskait蘋juma pal蘋dz蘋bu. Citviet iespjams veikt iemaksas ar da鱉du servisu (paypal, skrill, neteller) vai pat populrs kriptoval贖tas bitcoin starpniec蘋bu.

Sare鱉耀蘋jumu gad蘋jum pal蘋dz蘋bu sniegs klientu serviss vai bie鱉k uzdoto jautjumu sada躁a. rtkais no veidiem ir ats, kur iespjams saemt operat蘋vus risinjumus. Protams, var izmantot ar蘋 tlruni vai epastu. Klientu servisa darba laiks parasti ir 躁oti fleksibls, kas 躁auj g贖t atbildes uz jautjumiem gandr蘋z jebkur dienas laik.

Vlams, tau ne obligts solis, ir kontu izveide vairkos interneta kazino. Tas 躁auj sadal蘋t ieguldmos l蘋dzek躁us starp vairkm vietnm, nodro禳inties pret tehniskiem sare鱉耀蘋jumiem, k ar蘋 躁auj izm耀int vl pla禳ku piedvjumu. Protams, t ir ar蘋 laba iespja apg贖t vairk bonusu, kam gan nevajadztu b贖t pa禳mr譟im.

Pat蘋kama interneta kazino sastvda躁a ir kazino bonusi, kurus da鱉dos veidos piedv visi operatori, ar蘋 kazino Latvij. Tas 躁auj jaunajiem spltjam bez savu l蘋dzek躁u tr禳anas izm耀int kazino sples, k ar蘋 sniedz atl蘋dz蘋bu par lojalitti pastv蘋gajiem klientiem. Iepaz蘋sties ar bie鱉k atrodamajiem:

 • Re耀istrcijas bonuss Vienreiz izmantojami kazino bonusi jaunajiem klientiem, kuri tiek piedvti da鱉dos veidos, ar蘋 kazino Latvij. Populrkais no tiem ir bezmaksas griezieni sp躁u automtos. Spltjs veic iemaksu, kas ir vismaz minimlaj noteiktaj apmr un saem, piemram, 20 griezienus ar noteiktu likmi (0,20 eiro utml.). Tpat casino mdz pie禳譟irt iemaksas (100% utml.), zaudjumu atmaksas (50% utml.) un citus re耀istrcijas bonusus.
 • Kazino bonusi bez depoz蘋ta ie kazino bonusi ar蘋 tiek pie禳譟irti re耀istrjoties, tau retk. Pabeidzot re耀istrcijas procesu, spltjam tiek pie禳譟irta neliela naudas summa vai bezmaksas griezieni kazino spls bez pirms iemaksas veik禳anas. Kazino bonusi bez depoz蘋ta ir lielisks veids k izm耀int sples, tomr ieg贖t kdu citu labumu b贖s gr贖ti.
 • Naudas atmakasas bonuss Regulrs piedvjums pastv蘋gajiem klientiem, ar iespju atg贖t kaut nelielu da躁u (piem., 2,5%) no ieguld蘋tajiem l蘋dzek躁iem. Teiksim, ik ned躁u kazino piedv spli, kur veicot noteiktu apgroz蘋jumu, iespjams atg贖t l蘋dz pat 5% no kopjs likmju summas.

Pirms bonusu izmanto禳anas 躁oti svar蘋gi ir iepaz蘋ties ar noteikumiem, jo pa禳saprotami, ka casino nedala bonusus tpat vien. Tajos var tikt noteikts veicamais apgroz蘋jums, lai saemtu bonusu 100% sav 蘋pa禳um, termi禳, izmantojams sples un taml蘋dz蘋gi. Protams, nav t, ka bonusiem tiek uzlikti neizpildmi nosac蘋jumi, tomr iepaz蘋禳ans ar tiem 躁auj izvair蘋tes no nepat蘋kamiem prsteigumiem. Ar Latvijas kazino pieejamajiem bonusu veidiem var iepaz蘋ties m贖su veidotajos apskatos.

Ja vl neesi dro禳s par savu izvli vai vienkr禳i gribi labk izprast online kazino, talk nks bezmaksas kazino sples. Tdjdi spltjs var bez lieka stresa izm耀int sp躁u darb蘋bu, strat耀ijas vai vienkr禳i labi pavad蘋t laiku. Bezmaksas kazino sples lieliski noder ar蘋 pieredzju禳iem spltjiem, gad蘋jumos, kad tie nok躁uvu禳i zaudjumu srijs vai vlas prbaud蘋t jaunks sples.

Interneta kazino pieejam蘋ba diem鱉l ar蘋 palielina atkar蘋bas riskus. Lai spl禳ana neprvrstos nepat蘋kam pieredz, svar蘋gi ir ievrot atbild蘋gas sples principus. Atkar蘋bai ir tul蘋tja vai pakpeniska ietekme uz spltja mentlo vesel蘋bu, person蘋go dz蘋vi un finansilo stvokli. Taj pa禳 laik tie禳iem atkar蘋bas riskiem pak躁auta tikai neliela spltju da躁a, kas gan nenoz蘋m, ka nav jb贖t piesardz蘋gam.

Lai izvar蘋tos no liekiem riskiem, vrts ievrot 禳dus pamatprincipus:

 • Azartsples online pamat uztver k izklaidi un br蘋v laika pavad蘋禳anas veidu nevis pe躁as g贖禳anas metodi.
 • Izmanto tikai br蘋vos l蘋dzek躁us un neietekm ikdienas trius.
 • Izvirzi limitus (laika, l蘋dzek躁u utml.).
 • Nespl alkohola vai narkotiku ietekm, vai silkt garastvokl蘋, tikai tpc, lai aizbgtu no ikdienas problmm.
 • Iepauz, ja sple vairs nerada gandar蘋jumu.

Tpat kazino Latvij un citviet piedv da鱉dus r蘋kus, lai pal蘋dztu samazint da鱉dus riskus. To starp ir laika, iemaksu citi limiti. Piemram, spltjs var noteikt maksimlo iemaksu 24 stundu, ned躁as vai mne禳a period.

Ja j贖ti atkar蘋bas paz蘋mes, nekavjoties mekl pal蘋dz蘋bu. Galjs situcijs spltjs var uz laiku slgt savu kontu, vai, piemram, iek躁aut sevi 蘋pa禳 re耀istr, kur iek躁autajm personm tiek liegta pieeja vism zemes un interneta kazino vietm.

Kur禳 ir labkais online kazino?

Pasaul un Latvij ir neizmrojami daudz interneta kazino, kuros splt kazino sples, tpc noteikt PAU labko ir diez gan sare鱉耀蘋ts uzdevums. Katram casino ir savas at禳譟ir蘋bas un 蘋patn蘋bas, tpc labk noteik禳ana paliek spltja uzdevums, balstoties uz savm vlmm un paradumiem. Vienam ir svar蘋gi piedvtie bonusi, citam sp躁u klsts utml. Izvles proces jb贖t diez gan prt蘋gam, piemram, prliecinoties, ka izvltis kazino ir licenzts un dro禳s. Lielisks kazino dro禳蘋bas indikators ir Latvijas uzrauga IAUI vai, piemram, Maltas/Lielbritnijas licenze. Diem鱉l, Latvij legli ir tikai vietjo licenzi ieguvu禳ie kazino. Labs pal蘋gs izvl b贖s apkopotais online kazino saraksts, kur atrodams vietnes ir 100% uzticamas.

K laimt interneta kazino?

Vienas un 100% strdjo禳as formulas pankumu g贖禳anai casino nav un ar蘋 neb贖s. Turklt ir diez gan k躁贖daini izvltes splt potencilas pe躁as g贖禳anas nol贖kos. Online kazino ir izklaide, kas veiksmes gad蘋jum var pie禳譟irt pat蘋kamus laimestus. Amatieriski centieni g贖t pe躁u sagds tikai liekas problmas un rad蘋s atkar蘋bas riskus, kas vlk atspogu躁oties person蘋gaj dz蘋v un finansilaj stvokl蘋. Visas kazino sples balsts uz nejau禳u skait躁u 耀ener禳anas programmm (RNG), kas noz蘋m, ka ietekmt iznkumus ir neiespjami. Taj pa禳 laik kaut nedaudz lielkas izredzes uz laimestu var rad蘋t sples ar mazku kazino priek禳roc蘋bu (house edge), lielku ilgtermia izmaksu procentu (RTP) un taml蘋dz蘋gi. Interneta pla禳umos tiek piedvtas ar蘋 da鱉das strat耀ijas, tau ar tm jb贖t 躁oti piesardz蘋gam un lielkaj da躁 gad蘋jumu ts g贖t laimestus nepal蘋dzs, tie禳i otrdi.

Kuras ir labks kazino sples?

Pamat tas atkar蘋gs no spltja vlmm, interesm un prasmm. Labkais, ar ko skt, dro禳i vien b贖s sp躁u automti. Spilgti dizaini, viegli apg贖stamas ar labu laimestu potencilu un iespaid蘋giem bonusiem (bezmaksas griezieni) u.c. Pirms izvlties sp躁u automtu spli, vrts iepaz蘋ties ar ilgtermia izmaksu procentu (RTP) un riska pakpi. Vieni no populrkajiem sp躁u automtiem ir Book of Ra, par kuriem dzirdju禳i pat cilvki, kuri no azartsplm ir diez gan attlinti. Tomr, ja esi spltjs, kuram pat蘋k strat耀ijas, kr禳u sples vartu b贖t labka izvle. Lietojot pareizs strat耀ijas, tds spls k blackjack vai pokers spsi kaut nedaudz uzlabot laimestu izredzes. Protams, pieredze un zin禳anas ir 躁oti svar蘋gas. Taj pa禳 laik, ja skum nevari izlemt par labu nevienai kazino splei, pal蘋dz蘋bu sniegs bezmaksas kazino sples, kurs bez lieka stresa un riska varsi saprast, kas tevi saista visvairk.

Vai es varu spl jebkur pasaules online kazino?

Teortiski, j. Tomr svar蘋gi emt vr Latvijas likumdo禳anu, kas nosaka, ka Latvij legli ir tikai vietjo licenci ieguvu禳ie kazino. Tas savukrt noz蘋m, ka lielka da躁a rzemju online kazino Latvij ir blo譟ti un pieejami tikai ar VPN pal蘋dz蘋bu. Protams, visus iz譟ert atbild蘋g instit贖cija nesps, tpc da躁a no tiem ir br蘋vi pieejama. Kop禳 2020.gada Latvijas bankm ir pienkums blo譟t maksjumus uz Latvij nelicenztajiem operatoriem, padarot spl禳anu tajos tikpat k neiespjamu. Protams, ar蘋 bankas nevar identifict VISUS operatorus, tpat pieejami ar蘋 da鱉di maksjumu servisi (Skrill, Neteller utml.) Lai nerad蘋tu sev liekus sare鱉耀蘋jumus, it 蘋pa禳i jaunajiem spltjiem, ieteicams splt licenztos Latvijas online kazino.

log in

reset password

Back to
log in